e-SzOK 5.2 - AKTUALIZACJA

Cena:1000.00PLN
Do koszyka

Program komputerowy “e-SzOK” jest specjalistycznym oprogramowaniem opracowanym dla potrzeb Szkolnych Ośrodków Kariery.
Elementy naszego programu rozwijane są od kilku lat (m.in. ogromna baza informacji o zawodach, scenariusze zajęć).
Zastosowanie naszego programu umożliwia dużo efektywniejszą pracę w dziedzinie poradnictwa zawodowego i osiągnięcie właściwych rezultatów przy mniejszym nakładzie pracy (automatyzacja wielu działań, szybsza obróbka informacji itp.) Program cechuje duża innowacyjność i zastosowanie nowych rozwiązań – dzięki niemu doradcy w SzOK mogą pracować dużo sprawniej i oferować nowe usługi uczniom.

W skład wersji 5.2 programu wchodzą moduły:

 • Test bilansu i kompetencji – test do samobadania, który pomoże w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju kompetencji. Użytkownik odpowiada na 99 pytań, a na końcu otrzymuje opis wyników testu, który można wydrukować lub zapisać do pliku. W wynikach pokazany jest wykres punktów dla poszczególnych 11 grup kompetencji, czyli indywidualny profil kompetencji oraz opis otrzymanych wyników. Program na podstawie odpowiedzi w teście generuje automatycznie listę kompetencji do dalszego indywidualnego rozwoju.
 • Klasyfikacja Zawodów i Specjalności – aktualnie obowiązująca klasyfikacja wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.07.2010 r. Klasyfikacja jest przedstawiona z podziałem na grupy: wielką, dużą, średnią i elementarną. W module tym można przeglądać całą listę zawodów z Klasyfikacji, można też wyszukiwać zawody na tej liście wg grup (wielkiej, dużej, średniej, elementarnej) lub wyszukiwać zawody po nazwie.
 • Świat zawodów – opisy ponad 500 zawodów, które zawierają usystematyzowane i wyczerpujące informacje podzielone na rozdziały: zadania i czynności, środowisko pracy, wymagania zawodu (psychologiczne i osobowościowe), informacje z rynku pracy (warunki podjęcia pracy, szanse zatrudnienia), informacje o ścieżkach kształcenia. Od wersji 5.0 programu wprowadziliśmy zaktualizowane opisy zawodów. Pojawiają się też zupełnie nowe, wcześniej niedostępne opisy.
 • Zawody z przyszłością – lista zawodów, które zostały uznane za bardziej rozwojowe od innych – zawody, w których rośnie liczba miejsc pracy. Zawody te posiadają opisy składające się z 5 rozdziałów takich, jak w module Świat zawodów oraz dodatkowo posiadają rozdział Zawód z przyszłością, zawierający informacje na temat tego, dlaczego dany zawód jest zawodem rozwojowym.
 • Scenariusze zajęć – zestaw 33 gotowych scenariuszy do pracy z uczniami. Opracowane zgodnie ze standardami scenariusze zawierają w pełni gotowe rozwiązania do zastosowania w ramach grupowej lub indywidualnej pracy z uczniem.
 • Informatorium – bardzo bogaty zbiór informacji dotyczących edukacji i rynku pracy. Zawiera m.in. informacje na temat systemu edukacji w Polsce (rodzajów szkół, stypendiów, targów edukacyjnych), praktyk, wolontariatu. Zawiera także informacje o wchodzeniu na rynek pracy, zakładaniu firmy, programach unijnych dla młodzieży. Od wersji 5.0 programu pojawiła się nowa, zmieniona wersja tego modułu.
 • Współpraca – zupełnie nowy moduł, który pojawia się po raz pierwszy w tej wersji programu. Zawiera informacje, dane adresowe i linki do instytucji związanych z poradnictwem zawodowym (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Biura Karier, Inkubatory Przedsiębiorczości, Centra Kształcenia Ustawicznego, Ochotnicze Hufce Pracy, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP, Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy, Urzędy Pracy, Gminne Centra Informacji, Ośrodki Informacji i Poradnictwa Zawodowego Dla Osób Niepełnosprawnych, …).

Jako jedno z narzędzi warsztatu pracy szkolnego doradcy dobrze oprogramowany komputer może:

 • wyręczyć doradcę w części monotonnych i powtarzalnych czynności zawodowych
 • dostarczyć (doradcy lub bezpośrednio uczniom) w szybki sposób odpowiednią, szeroko rozumianą informację zawodową
 • wspomóc proces diagnozy ucznia (test)
 • wyręczyć doradcę w przekazywaniu standardowych podstawowych informacji dla ucznia
 • wyręczyć doradcę w przekazywaniu standardowych podstawowych informacji poruszania się na rynku pracy (funkcja informacyjno-edukacyjna)
Facebook