Każdy jest aktywny

Cena:492.00PLN
Do koszyka

każdy jest @ktywny - pakiet interaktywnych narzędzi do przeprowadzania zajęć grupowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych* w oparciu o koncepcję preferowanych aktywności.

"Każdy jest aktywny", to pakiet narzędzi dla doradców zawodowych i pedagogów. Hasło "Każdy jest aktywny" podkreśla znaną, choć nie zawsze docenianą cechę każdego człowieka, jaką jest jego aktywność. Chodzi tu jednak nie o aktywność związaną z dynamiką czy też wysiłkiem fizycznym, ale o miarę opisującą zaangażowanie człowieka w pewien sposób działania, preferowane formy spędzania wolnego czasu, przedkładania pewnych czynności nad innymi, uzyskiwania zadowolenia oraz satysfakcji z podejmowania określonych inicjatyw o charakterze intelektualnym, fizycznym lub duchowym.

aktywności

W przyjętej koncepcji, dominująca aktywność może być wskaźnikiem zainteresowań i predyspozycji zawodowych, intuicyjnie zrozumiałym dla młodzieży, a nawet starszych dzieci. Określenie preferowanej aktywności stanowi punkt wyjścia do świadomego myślenia o własnej przyszłości edukacyjno zawodowej uczniów.

Podstawowe aktywności
Aktywność proceduralnaaktywność PROCEDURALNA
Działania według określonych zasad, standardów, norm i przepisów ... [więcej]

Aktywność fizycznaaktywność FIZYCZNA
Działania wymagające posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz siłą fizyczną ... [więcej]

Aktywność twórczaaktywność TWÓRCZA
Działania wymagające inicjatywy, ambicji, chęci tworzenia czegoś nowego ... [więcej]

Aktywność społecznaaktywność SPOŁECZNA
Działania zorientowane na pomaganie ludziom, kierowanie nimi i wywieranie wpływu na zachowania innych ludzi ... [więcej]

Profil aktywności
Profil preferowanej aktywności kluczem do sukcesu edukacyjno-zawodowego. Zanim wybierzesz zawód poznaj siebie, określ swoje zainteresowania, ulubione formy spędzania wolnego czasu, jednym słowem preferowane typy aktywności.


proces samopoznania zacznij od określenia wiodącej aktywności
zbuduj profil swoich aktywności
ćwicz umiejętność krytycznego myślenia o różnych typach aktywności
spójrz na swoje mocne i słabe strony przez pryzmat preferowanych aktywności
określ swoje predyspozycje na podstawie analizy profilu aktywności
naucz się postrzegać zainteresowania innych poprzez preferowane aktywności
poznaj zawody i stanowiska pracy odpowiadające określonemu profilowi aktywności

*) sprawdza się również w wyższych klasach szkół podstawowych

V

Zawartość pakietu
Kwestionariusz Preferowanych Aktywności
kwestionariusz do samodiagnozy (Kwestionariusz Preferowanych Aktywności KPA) w wersji papierowej, komputerowej lub wyświetlanej.

KPA umożliwia szybką, przeprowadzaną samodzielnie przez uczniów, diagnozę preferowanych aktywności.
Automatyczna diagnoza stanowi dobry punkt wyjścia do świadomego myślenia o własnej przyszłości zarówno w odniesieniu do zawodów, jak i ścieżki kształcenia.

Samodzielne obliczanie wyników
arkusz obliczania wyników (prosty algorytm, możliwość samodzielnego obliczania przez ucznia)

Wzmocnienie zdolności autorefleksji i umiejętności krytycznego myślenia o różnych typach aktywności, o czynnościach przynoszących zadowolenie, mocnych i słabych stronach, posiadanych kompetencjach i predyspozycjach.

Materiały dla doradcy
materiały dla doradcy/nauczyciela

Określenie przez ucznia własnej wiodącej aktywności może rozpoczynać proces samopoznania; kształtowania tożsamości zawodowej oraz planowania kariery poprzez poszukiwanie najbardziej odpowiedniego kierunku dalszego kształcenia lub szkolenia zgodnego z preferowanym obszarem zawodów.


karty pracy

Do podjęcia decyzji o kształceniu lub zatrudnienia potrzebne są nie tylko informacje o zawodach i stanowiskach pracy, ale także informacje o własnych zainteresowaniach. Wskaźnikiem zainteresowań może być analiza i diagnoza preferowanej aktywności skorelowana z odpowiadającym tej aktywności obszarem zawodów.

Ćwiczenia interaktywne
ćwiczenia interaktywne

Ćwiczenia i zadania wykonywane z dołączonymi do programu kartami pracy pozwalają uczestnikom skonfrontować otrzymaną diagnozę z własnymi przewidywaniami i oczekiwaniami.


informacja zwrotna dla uczestników w wersji drukowanej, internetowej i wysyłanej na skrzynkę mailową ucznia.

Wypadkowa samodzielnie obliczonego wyniku i własnych przemyśleń to bezcenna informacja dla podejmowanych decyzji edukacyjno-zawodowych.

kody i adresy dostępu do materiałów dla uczestników zajęć

 

Facebook