Ziemia i Kosmos Geografia – 19 lekcji

Cena:3970.00PLN
Do koszyka

Celem zestawu Ziemia i Kosmos Geografia – 19 lekcji jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg materii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywane wzorce, jak na przykład noc i dzień, pory roku, pływy, pogoda i klimat.

 

W ramach pięciu dostępnych serii działań badawczych uczniowie badają te oddziaływania; dyskutują o miejscu Ziemi we Wszechświecie, omawiają wzajemny wpływ Słońca, Ziemi i Księżyca, poznają naturę gwiazd.

Wykorzystując modele, uczniowie analizują ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księżyca, co pozwala im wyjaśnić mechanizm zjawisk dnia i nocy, pór roku i faz Księżyca.

 

Poznają również sfery Ziemi i ich wzajemne zależności oraz dowiadują się o potrzebie i możliwościach ich ochrony. Uczniowie rozwijają te koncepcje poprzez aktywne badanie, dyskusję i rozwiązywanie problemów. Prowadzą obserwacje, przewidują rezultaty, wyciągają wnioski, przedstawiają dowody i argumenty oraz oceniają problemy i ich rozwiązania.

 

Wyposażenie zestawu w przyrządy i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno w ramach lekcji przyrody w kl.4 jak i geografii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

- Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)

- Orientacja w terenie ( przebieg linii widnokręgu, wyznaczanie kierunków za pomocą kompasu; kierunki główne; plan i mapa- odczytywanie informacji na podstawie legendy; zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia; zmiany w położeniu Słońca nad widnokręgiem w ciągu doby i w ciągu roku)

- Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (składniki pogody i rodzaje przyrządów do ich pomiaru: temperatura powietrza, zachmurzenie, opady i osady atmosferyczne, ciśnienie atmosferyczne, kierunek wiatru; opady i osady atmosferyczna- analiza stanów skupienia; cechy pogody w różnych porach roku)

- Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy; wody stojące i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; organizmy żyjące na lądzie; organizmy żyjące w wodzie- przystosowanie do warunków życia; organizmy samożywne i cudzożywne)

- Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki środowiska antropogenicznego i ich funkcje; zależności między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym)

- Krajobraz Polski (podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów; wpływ działalności człowieka na zmiany w krajobrazach)

- Lądy i oceany na Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, pierwsze wyprawy geograficzne (znajomość pojęć: bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe; kontynenty i oceany- ich położenie na globusie i mapie świata względem równika i południka zerowego)

- Krajobrazy świata (ich charakterystyka, oraz rośliny i zwierzęta typowe dla danych krajobrazów)

- Ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów (pomiar wysokości Słońca w różnych porach dnia i roku; ruch obrotowy Ziemi, jego kierunek, czas trwania, miejsca wschodu i zachodu Słońca oraz południa słonecznego; związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref czasowych; ruch obiegowy Ziemi; związek między ruchem obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi)

- Środowisko przyrodnicze Polski (główne typy gleb w Polsce; najważniejsze cechy gleby brunatnej, bielicowej, czarnoziemu, mady i rędziny- ich rozmieszczenie na mapie Polski oraz ocena przydatności rolniczej; rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski oraz ich znaczenie gospodarcze; )

- Geografia obszarów okołobiegunowych (warunki życia w polarnej stacji badawczej)

 

Moduł ZIEMIA I KOSMOS wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy przyrządów i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 22 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

 

Cytując nową podstawę programową „W pozyskiwaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu obliczeń, interpretowaniu wyników i wreszcie rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego, bardzo pomocnym narzędziem może być komputer z celowo dobranym oprogramowaniem oraz dostępnymi zasobami cyfrowymi”

 

W związku z powyższym integralną część modułu ZIEMIA I KOSMOS stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,

- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,

- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,

- multimedialne ćwiczenia,

- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;

- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;

- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);

- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);

- pracę domową dla uczniów.

 

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

 

Moduł ZIEMIA I KOSMOS zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zawartość modułu ZIEMIA I KOSMOS:

- przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej - 1

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi - 1

- drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie - 1

- dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) - 1

- Teleskop Celestron PowerSeeker 40 AZ Table Top lub równowazny - 1

- kompas magnetyczny - 16

- fazy księżyca- zestaw kart - 16

- magnetyczny układ słoneczny - 1

- latarka LED z baterią - 16

- nadmuchiwana piłka/globus (śr. 40 cm) - 1

- elementy konstrukcyjne K'NEX - złączki - 30

- elementy konstrukcyjne K'NEX - drążki (dł. 13 cm) - 24

- elementy konstrukcyjne K'NEX - kółka (śr. 5 cm) - 24

- taśma miernicza (dł. 150 cm) - 16

- cylinder miarowy (menzurka) z tworzywa sztucznego z naniesioną skalą (poj. 100 ml) - 8

- strzykawki jednorazowe - 8

- kolorowa kreda (12 kolorów) - 2

- modelina niebieska (waga 100g) - 4

- modelina zielona (waga 100g) - 4

- modelina czerwona (waga 100g) - 8

- kubki plastikowe (poj. 37ml) - 30

- kubki plastikowe (poj. 200ml) - 15

- plansza dydaktyczna 70x100 cm, "Metoda badawcza" - 1

- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) - 1

 

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni chemicznej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

- materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia

- zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

- odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Co oznacza liczba lekcji?
Każdy z modułów jest podzielony na lekcje dotyczące danych zagadnień.
Nie są to lekcje rozumiane jako tradycyjne, 45-minutowe bloki, lecz jako „działania badawcze”, czyli nauczanie, które wyczerpuje wybrany temat.

W ramach takiej lekcji uczniowie dyskutują, wykonują działania wprowadzających w zagadnienie lub eksperymenty przy użyciu elementów z zestawu, począwszy od prostych analiz przy wykorzystaniu podstawowych materiałów, aż po rozbudowane projekty.

Dodatkowym wsparciem są dedykowane każdej z lekcji multimedia, które z powodzeniem można wykorzystać na tablicy interaktywnej. Czas trwania lekcji to od 30 do 60 minut.

Co ważne, każda z sesji jest opisana w formie niezwykle bogatego scenariusza lekcji. To ogromna wartość modułów LaboLAB – wystarczy kilkanaście minut, aby w 100% przygotować się do przeprowadzenia niezwykle ciekawych spotkań z uczniami.

W scenariuszach nauczyciele znajdą m.in.:
– informacje jak się przygotować,
– informacje jak wprowadzić uczniów do zagadnienia,
– opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki i materiały z zestawu)
– szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami),
– a także pracę domową dla uczniów.

LaboLAB SZKOLNE LABORATORIA zostały wzbogacone w filmy, które w znacznym stopniu ułatwią prowadzenie eksperymentów i projektów badawczych podczas zajęć zdalnych i hybrydowych.
Materiały filmowe stanowią uzupełnienie scenariuszy zadań badawczych opisanych szczegółowo w dostarczanych podręcznikach dla nauczycieli.

Przykładowe filmy:

🌍 Geografia: https://www.mauthor.com/present/5336700630466560

Facebook