Materia i energia w ekosystemach Biologia – 21 lekcji

Cena:3970.00PLN
Do koszyka

W ramach pracy z zestawem Materia i energia w ekosystemach Biologia – 21 lekcji uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów podtrzymania tych form życia. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Na tym etapie uczniowie powinni już wiedzieć, że wszystkie żywe istoty wymagają tych samych podstawowych zasobów: żywności, wody, schronienia i powietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakie występują, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzyskanie tych zasobów.

 

Uczniowie dyskutują, jak czynniki biotyczne zależą od czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda i powietrze oraz od innych czynników biotycznych, w tym roślin i zwierząt, umożliwiając im wzrost, reprodukcję i przetrwanie.

 

Poprzez sześć serii działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz obieg energii w ekosystemie. W miarę realizowania tych działań za pomocą takich modeli, jak: sieci pokarmowe, piramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer Ziemi.

 

Na koniec pracy z modułem omawiają wpływ człowieka na ekosystem oraz możliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.

 

Wyposażenie zestawu w substancje, preparaty oraz przyrządy do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno podczas lekcji przyrody w kl.4 jak i biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

- Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)

- Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych)

- Ja i moje otoczenie (rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia)

- Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; wody stojąco i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; warstwy lasu, gatunki roślin i zwierząt w nich żyjących; grzyby jadalne i trujące – ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; organizmy łąk i pół uprawnych; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy)

- Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki i funkcje środowiska antropogenicznego; zależności miedzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym)

- Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów; funkcje pierwiastków i grup związków chemicznych występujących w organizmach; podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; czynności życiowe organizmów)

- Różnorodność życia:

a) bakterie (miejsce występowania, czynności życiowe, znaczenie w przyrodzie i dla człowieka)

b) różnorodność i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje; rośliny okrytonasienne- formy morfologiczne, budowa i modyfikacje korzeni, łodygi, liści; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;

c) grzyby (środowisko życia; oddychanie, odżywianie; znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka)

d) różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje; pierścienice, stawonogi, mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka; gady jako zwierzęta zmiennocieplne; ptaki i ssaki jako zwierzęta stałocieplne, ich cechy morfologiczne i różnorodność środowisk życia; różnorodność zwierząt kręgowych)

- Ekologia i ochrona środowiska (związki miedzy żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu; określanie cech populacji wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie; analiza oddziaływań antagonistycznych; struktura troficzna ekosystemu; obieg materii i przepływ energii przez ekosystem; sieci i łańcuchy pokarmowe; odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody)

- Zagrożenia różnorodności biologicznej (istota różnorodności biologicznej; przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów)

 

Moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów).

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 26 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut).

 

Cytując nową podstawę programową „W pozyskiwaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu obliczeń, interpretowaniu wyników i wreszcie rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego, bardzo pomocnym narzędziem może być komputer z celowo dobranym oprogramowaniem oraz dostępnymi zasobami cyfrowymi”

 

W związku z powyższym integralną część modułu MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,

- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,

- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,

- multimedialne ćwiczenia,

- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;

- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;

- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);

- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);

- pracę domową dla uczniów.

 

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych, świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

 

Moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni chemicznej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

- materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia

- zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

- odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

 

 

Zawartość modułu MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH:

- przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej - 1

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi - 1

- drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie - 1

- dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) - 1

- duże wypluwki sowy zawierające m.in. niestrawione resztki pokarmu (pazyry, dzioby) - 15

- kleszczyki plastikowe (dł. 13 cm) - 16

- rękawiczki jednorazowe, polietylenowe - 100

- lupy - 16

- plastikowe butelki ze spryskiwaczem do zraszania - 4

- nasiona rzodkiewki - 2

- gleba doniczkowa (poj. 17 L) - 1

- nawóz w płynie (poj. 250 ml) - 1

- czerwona glina (waga 3,5 kg) w plastikowym wiaderku - 1

- piasek akwariowy (waga 2,2 kg) - 1

- żwir akwariowy (waga 2,3 kg) - 1

- organiczny, bezwonny pokarm dla ryb (waga 2 kg) - 1

- sól (waga 700 g) - 1

- duże, metalowe spinacze do dokumentów, (dł. 2,5 cm) - 24

- kartki (7,5x12 cm) - 100

- bawełniany knot, sznurek (dł. 10 cm) - 20

- cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) - 8

- woreczki foliowe "strunowe" (30x38 cm) - 10

- pojemnik plastikowy (poj. 500 ml) - 16

- zamykany plastikowy pojemnik z otworem na dnie (poj. 230 ml) - 20

- kubek plastikowy (poj. 300 ml ) - 25

- plastikowy pojemnik ( poj. 3,5 L) - 1

- plansza " Sieci i łańcuchy pokarmowe" 70x100 cm - 1

- plansza " Ptaki drapieżne/ Sowy" 70x100 cm - 1

- plansza dydaktyczna 70x100 cm, "Metoda badawcza" - 1

- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) - 1

 

UWAGA !

Preparaty biologiczne dostępne w zestawie MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH zostały przygotowane z użyciem opatentowanych odczynników od lat wykorzystywanych na amerykańskim rynku. Opatentowana metoda konserwacji pozwala na bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów w szkole.

 

Przygotowane w ten sposób preparaty są:

- nietoksyczne,

- zachowują kolor i teksturę zbliżoną do naturalnych okazów,

- są bezwonne (bez zapachu formaliny)

 

Co oznacza liczba lekcji?
Każdy z modułów jest podzielony na lekcje dotyczące danych zagadnień.
Nie są to lekcje rozumiane jako tradycyjne, 45-minutowe bloki, lecz jako „działania badawcze”, czyli nauczanie, które wyczerpuje wybrany temat.

W ramach takiej lekcji uczniowie dyskutują, wykonują działania wprowadzających w zagadnienie lub eksperymenty przy użyciu elementów z zestawu, począwszy od prostych analiz przy wykorzystaniu podstawowych materiałów, aż po rozbudowane projekty.

Dodatkowym wsparciem są dedykowane każdej z lekcji multimedia, które z powodzeniem można wykorzystać na tablicy interaktywnej. Czas trwania lekcji to od 30 do 60 minut.

Co ważne, każda z sesji jest opisana w formie niezwykle bogatego scenariusza lekcji. To ogromna wartość modułów LaboLAB – wystarczy kilkanaście minut, aby w 100% przygotować się do przeprowadzenia niezwykle ciekawych spotkań z uczniami.

W scenariuszach nauczyciele znajdą m.in.:
– informacje jak się przygotować,
– informacje jak wprowadzić uczniów do zagadnienia,
– opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki i materiały z zestawu)
– szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami),
– a także pracę domową dla uczniów.

LaboLAB SZKOLNE LABORATORIA zostały wzbogacone w filmy, które w znacznym stopniu ułatwią prowadzenie eksperymentów i projektów badawczych podczas zajęć zdalnych i hybrydowych.
Materiały filmowe stanowią uzupełnienie scenariuszy zadań badawczych opisanych szczegółowo w dostarczanych podręcznikach dla nauczycieli.

Przykładowe filmy:
🧫 Biologia: https://www.mauthor.com/present/5545122508439552

Facebook