Zawody z przyszłością ,102 zawody-licencja 10 stanowiskowa

Cena:1599.00PLN
Do koszyka

Program 102 Zawody z przyszłością nie jest kolejną bazą not o zawodach, lecz zintegrowanym narzędziem, wyposażonym zarówno w rozbudowany Kwestionariusz preferowanych aktywności i korespondującą z nim bazą zawodów, jak i w filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, gry i zabawy ekranowe oraz quizy do zawodów z przyszłością.

Innowacyjna formuła programu pozwala na jego efektywne wykorzystanie w zajęciach grupowych, indywidualnych i samokształceniowych, prowadzonych z wykorzystaniem pojedynczych komputerów uczniowskich, stanowisk nauczycielskich wyposażonych w projektor, tablic interaktywnych, tabletów, ekranów dotykowych i innych nowoczesnych technologii.

Program 102 Zawody z przyszłością zawiera kompletną bazę 213 zaktualizowanych opisów zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego (szkoły policealne, technika i zasadnicze szkoły zawodowe). Wszystkie opisy dostępne są za pomocą wygodnej przeglądarki. Zawody te pojawiają się również na liście zawodów rekomendowanych, generowanej automatycznie przez program po rozwiązaniu Kwestionariusza preferowanych aktywności.

Spośród 213 zawodów szkolnictwa zawodowego eksperci zawodoznawstwa i rynku pracy wyłonili 102 zawody z tendencjami rozwojowymi. Tak określa się zawody, na które będzie rosło zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat. Wyróżniono 9 dziedzin rozwojowych:

 

  Technologie informacyjne, Internet i techniki multimedialne
  Nowoczesne operacje finansowe i handel
  Biznes, zarządzanie firmą, transport i logistyka
  Ochrona zdrowia,  opieka  nad ludźmi starszymi i pomoc społeczna
  Budownictwo,  drogi i mosty, ochrona osób i mienia
  Kultura,  rekreacja  i środki masowego przekazu
  Edukacja  i dziedziny pokrewne
  Biotechnologia, ochrona środowiska, eksploatacja dna morskiego
  Administracja regionalna  i unijna

Każdy człowiek przejawia inny rodzaj aktywności, która wyraża się w tym, co lubimy robić.
Te codziennie wykonywane czynności świadczą o naszych preferencjach, które przekładają
się w dużym stopniu na to, kim chcielibyśmy zostać, jaki zawód wybrać, jaką rolę zawodową pełnić w dorosłym życiu.

Program 102 Zawody z przyszłością diagnozuje i przedstawia informacje o zawodach, bazując na koncepcji czterowymiarowego podziału świata zawodów według przedmiotu pracy, do wykonywania których przydatna jest określona aktywność:

przedmiot pracy 

aktywność  

 DANE/INFORMACJE

proceduralna

  IDEE/POMYSŁY

 twórcza

 LUDZIE

 społeczna

 RZECZY

 fizyczna

 
Każdy użytkownik programu może sprawdzić, jaki rodzaj aktywności preferuje i jakie zawody są dla niego najbardziej odpowiednie w Kwestionariuszu preferowanych aktywności

Użytkownicy
Można wyróżnić dwie grupy użytkowników programu: użytkowników końcowych i pośredniczących. Pierwszą grupę tworzą uczniowie i klienci, drugą doradcy zawodowi, pedagodzy (nie tylko nauczyciele przedsiębiorczości, ale również wychowawcy, członkowie zespołów wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), rodzice i opiekunowie.
Program 102 Zawody z przyszłością wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących działania pedagogiczne mające na celu doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Instytucje
Program adresowany jest przede wszystkim do placówek oświatowych i doradczych, a więc: szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, SzOK-ów, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli i innych instytucji rynku pracy.
Innowacyjna formuła nastawiona na uczenie problemowe i aktywizację ucznia, umożliwia efektywne wykorzystanie programu i jego zasobów podczas lekcji i zajęć prowadzonych na wszystkich etapach nauczania, obejmujących ostatnie klasy szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Struktura i konstrukcja programu umożliwia jego wykorzystanie również w pracy samodzielnej. Możliwe jest, zatem jego wykorzystanie w warunkach domowych.

Facebook