Już umiem - Język polski

Cena:490.00PLN
Do koszyka


Już umiem - Język polski

Już Umiem. Język polski to zestaw pomocy dydaktycznej dla nauczycieli matematyki klas 4-6 szkoły pozwalający w sposób ciekawy i motywujący uczniów przypominać, rozwijać i poszerzać umiejętności językowe, a w szczególności umiejętności czytania oraz czytelnego i poprawnego pisania . Zestaw może być wykorzystywany na lekcjach języka polskiego, podczas dodatkowych zajęć z uczniami przejawiającymi problemy ze sprawnym czytaniem lub czytelnym i poprawnym pisaniem oraz w ramach edukacji włączającej skierowanej do uczniów z niektórymi deficytami rozwoju psychospołecznego i fizycznego.

Program korzysta z metod i narzędzi dostosowanych do etapu rozwojowego dziecka zarówno w zakresie jego możliwości intelektualnych jak i odpowiednich do wieku konwencji estetycznych.

Zestaw zawiera:

70 interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw
150 kart pracy wydrukowanych z programu
Karty pracy poza zagadnieniami przygotowującymi do języka polskiego takimi jak umiejętności grafomotoryczne, funkcje wzrokowe i językowe oraz koncentracja i pamięć obejmują przede wszystkim zagadnienia związane ze świadomością językową przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie języka polskiego na II etapie edukacyjnym, a w szczególności:

Rozumienia i rozróżniania funkcji składniowych, rodzajów zdań, części mowy, przypadków, liczby, osób, czasów, rodzajów gramatycznych,
Rozumienia i rozróżniania znaczenia niewerbalnych środków wyrazu
Rozumienia i rozróżniania zdań oznajmiających, pytających i rozkazujących
Umiejętności przekształcania zdań prostych w złożone i odwrotnie oraz zdań na równoważniki zdań
Stosowania właściwych form gramatycznych wyrazów odmiennych
Stopniowania przymiotników i przysłówków oraz ich właściwego używania
Poprawnego pisania połączonego ze znajomością reguł ortograficznych:
wymiany głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach wyrazów odmiennych,
różnicach w wymowie i pisowni samogłosek ustnych i nosowych oraz spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych
zapisie „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i czasownikami
sposobach pisania nazw własnych i wyrazów pospolitych
Poprawnego używania znaków interpunkcyjnych
Przykładowe ćwiczenia:

 

Przykładowe karty pracy

juz-umiem-karty-pracy-jez-polski

Cena brutto 490 zł licencja otwarta dla szkoły

 

 

Facebook