102 zawody,zawody z przyszłością -licencja 10 stanowiskowa

Cena:1499.00PLN
Do koszyka

Program 102 Zawody z przyszłością prezentuje zawody z tendencjami rozwojowymi na poziomie średnim i zasadniczym zawodowym. Celem programu jest wsparcie młodzieży i osób dorosłych w wyborze atrakcyjnych oraz poszukiwanych na rynku pracy zawodów, ułatwiając tym samym podejmowanie racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowe zwiększających szanse na zatrudnienie.

Niedobory kadr z kwalifikacjami na poziomie średnim i zasadniczym zawodowym, ograniczają produkcję w wielu firmach. Pracodawcy alarmują, że brakuje m.in. techników i monterów oraz pracowników w różnych zawodach rzemieślniczych, opiekuńczych i medycznych.
W świetle Raportu* prestiżowej międzynarodowej agencji zatrudnienia Manpower prezentującego listę najbardziej poszukiwanych zawodów w 2010 r., na pierwszym miejscu sytuują się zawody z kwalifikacjami na poziomie ZSZ.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach ponadgimnazjalnych najwięcej uczniów kształciło się w różnego typu liceach (około 59%), w technikach rozpoczęło naukę ponad 26%, a w zasadniczych szkołach zawodowych niecałe 15%. O niekorzystnej strukturze wyborów edukacyjnych świadczy fakt, że obecnie około 30% absolwentów szkół wyższych nie może znaleźć pracy.

Program pragnie wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy, przybliżając uczniom na różnych etapach edukacji oraz bezrobotnym zawody, które mają tendencję rozwojową związane z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, ochroną środowiska, budownictwem, finansami, logistyką i transportem, zdrowiem, kulturą, edukacją i administracją.  

Dokonany wybór 102 kierunków kształcenia uznawanych obecnie za rozwojowe, nie oznacza, że w pozostałych zawodach w poszczególnych regionach absolwenci nie znajdą pracy. Dlatego też program zawiera opisy wszystkich możliwych do wyboru zawodów, dając szansę podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej także w stosunku do pozostałych spośród 213 zawodów, które oferuje młodzieży system kształcenia zawodowego.

Dla doradców zawodowych i nauczycieli program może być wsparciem w realizacji zadań, jakie nakłada na szkoły ostatnie Rozporządzenie** Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zasad udzielania pomocy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej , w świetle którego powinny prowadzić zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej […] z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. 

Użytkownicy
Można wyróżnić dwie grupy użytkowników programu: użytkowników końcowych i pośredniczących. Pierwszą grupę tworzą uczniowie i klienci, drugą doradcy zawodowi, pedagodzy (nie tylko nauczyciele przedsiębiorczości, ale również wychowawcy, członkowie zespołów wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), rodzice i opiekunowie.
Program 102 Zawody z przyszłością wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących działania pedagogiczne mające na celu doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Instytucje
Program adresowany jest przede wszystkim do placówek oświatowych i doradczych, a więc: szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, SzOK-ów, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli i innych instytucji rynku pracy.
Innowacyjna formuła nastawiona na uczenie problemowe i aktywizację ucznia, umożliwia efektywne wykorzystanie programu i jego zasobów podczas lekcji i zajęć prowadzonych na wszystkich etapach nauczania, obejmujących ostatnie klasy szkół podstawowych, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i wyższe. Struktura i konstrukcja programu umożliwia jego wykorzystanie również w pracy samodzielnej. Możliwe jest, zatem jego wykorzystanie w warunkach domowych.

Każdy człowiek przejawia inny rodzaj aktywności, która wyraża się w tym, co lubimy robić.
Te codziennie wykonywane czynności świadczą o naszych preferencjach, które przekładają
się w dużym stopniu na to, kim chcielibyśmy zostać, jaki zawód wybrać, jaką rolę zawodową pełnić w dorosłym życiu.

Program 102 Zawody z przyszłością diagnozuje i przedstawia informacje o zawodach, bazując na koncepcji czterowymiarowego podziału świata zawodów według przedmiotu pracy, do wykonywania których przydatna jest określona aktywność:

przedmiot pracy 

aktywność  

 DANE/INFORMACJE

proceduralna

  IDEE/POMYSŁY

 twórcza

 LUDZIE

 społeczna

 RZECZY

 fizyczna

 
Każdy użytkownik programu może sprawdzić, jaki rodzaj aktywności preferuje i jakie zawody są dla niego najbardziej odpowiednie w Kwestionariuszu preferowanych aktywności

Program 102 Zawody z przyszłością zawiera kompletną bazę 213 zaktualizowanych opisów zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego (szkoły policealne, technika i zasadnicze szkoły zawodowe). Wszystkie opisy dostępne są za pomocą wygodnej przeglądarki. Zawody te pojawiają się również na liście zawodów rekomendowanych, generowanej automatycznie przez program po rozwiązaniu Kwestionariusza preferowanych aktywności.

Spośród 213 zawodów szkolnictwa zawodowego eksperci zawodoznawstwa i rynku pracy wyłonili 102 zawody z tendencjami rozwojowymi. Tak określa się zawody, na które będzie rosło zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat. Wyróżniono 9 dziedzin rozwojowych:

 

  Technologie informacyjne, Internet i techniki multimedialne
  Nowoczesne operacje finansowe i handel
  Biznes, zarządzanie firmą, transport i logistyka
  Ochrona zdrowia,  opieka  nad ludźmi starszymi i pomoc społeczna
  Budownictwo,  drogi i mosty, ochrona osób i mienia
  Kultura,  rekreacja  i środki masowego przekazu
  Edukacja  i dziedziny pokrewne
  Biotechnologia, ochrona środowiska, eksploatacja dna morskiego
  Administracja regionalna  i unijna

Program 102 Zawody z przyszłością nie jest kolejną bazą not o zawodach, lecz zintegrowanym narzędziem, wyposażonym zarówno w rozbudowany Kwestionariusz preferowanych aktywności i korespondującą z nim bazą zawodów, jak i w filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, gry i zabawy ekranowe oraz quizy do zawodów z przyszłością.

Innowacyjna formuła programu pozwala na jego efektywne wykorzystanie w zajęciach grupowych, indywidualnych i samokształceniowych, prowadzonych z wykorzystaniem pojedynczych komputerów uczniowskich, stanowisk nauczycielskich wyposażonych w projektor, tablic interaktywnych, tabletów, ekranów dotykowych i innych nowoczesnych technologii.

W sekcji Pomoce dydaktyczne umieszczono materiały przydatne w pracy z młodzieżą szkolną podejmującą decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu:

  • filmy dydaktyczne (podział świata zawodów na cztery grupy, charakterystyki poszczególnych grup zawodów i skorelowanych z nimi aktywności),
  • ćwiczenia i zabawy ekranowe,
  • prezentacje multimedialne.

Program zawiera bazę interaktywnych zadań ekranowych, polecanych szczególnie do pracy grupowej. Graficzna forma danych wraz z mechanizmami rozwiązywania opartymi o urządzenia wskazujące (wybieranie, przeciąganie) doskonale sprawdza się w pracy z tablicami interaktywnymi, ekranami dotykowymi i wskaźnikami bezprzewodowymi. Zakres tematyczny zadań zachęca uczniów do dyskusji, szukania kreatywnych rozwiązań i twórczego działania. 

Obudowa teoretyczna:

  • szczegółowy opis wyróżnionych czterech grup zawodów według przedmiotu pracy
  • struktura opisów zawodów
  • zakres przeciwwskazań i wymagań zdrowotnych
  • zakres stosowanych pojęć
  • wykaz zawodów według dziedzin rozwojowych
  • opis dziedzin rozwojowych
  • wykaz zawodów według preferowanych aktywności
Facebook